Garantiåtaganden

Art Dental Studio SD AB följer respektiv kunds garanti på fast och avtagbar protetik. Garantin innebär att vi gör om eller reparerar vårt arbete vid material eller konstruktionsfel kostnadsfritt. Detta under förutsättning att:

 • Garantin omgörningen får ej påbörjas före godkännande av Art Dental Studio SD AB.
 • Omgörningen påbörjas inom 6 månader efter beslut i ersättningsfråga om inte synnerliga skäl föreligger.
 • Sannolika skäl för omgörningen beror på brister i materialet.
 • Garantin omfattar högst en omgörning av den ursprungliga behandlingsterapin.
 • Original arbete, bild eller delar av det skadade arbetet skickas till oss.

Garantin gäller inte :

 • Preparationen och cementeringen inte är utförd enligt instruktioner från tillverkare för respektive material.
 • Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om.
 • Protetiken har utsatts för yttre påverkan(våld), eller vid ej normalt slitage.
 • Patienten är bruxare.
 • För provisoriska konstruktioner.
 • För behandling som görs om när detta inte är nödvändigt ur odontologisk eller estetik synpunkt.
 • Om följesedel eller faktura inte kan uppvisas, eller om följesedels alternativt fakturanummer inte finns registrerad i journalen.
 • Garantin täcker ej kostader för tandläkarens arbete såväl som mer vård som ingått i det ursprungliga arbetet.

 

Art Dental Studio SD AB intygar att våra produkter är Tillverkade i Sverige och uppfyller de legala kraven i lagen (1993:584) om specialanpassade medicintekniska produkter, samt kraven i bilaga 1 och bilaga 8 i LVFS 2003:11.